سنسور دمای آب (سبز) انژکتور

سنسور دمای آب (سبز) انژکتور