سنسور دمای آب (قهوه ای) – دوفیش

سنسور دمای آب (قهوه ای) – دوفیش