شرکت های شیرآشیان صنعت و سایدون صنعت آریا در جمع شرکت های دانش بنیان