بازدید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از شرکتهای ساسکو