انتخاب آقای امیرحسن مسعودیان مدیرعامل ساسکو گروپ به عنوان فن آور برتر استان همدان سال 94