پتانسیومتر(سنسور دریچه گاز) زیمنس، طرح کروز

پتانسیومتر(سنسور دریچه گاز) زیمنس، طرح کروز